MSI: Moldestudentenes Idrettslag

Publisert:Sist oppdatert:

MSI er et idrettslag for alle studenter ved høgskolen i Molde. Vi har åpne treninger i futsal og volleyball, i tillegg til dame- og herrelag i fotball.

Msi

Overgang og fremgangsmåte MinIdrett og KlubbAdmin

VIKTIG VIKTIG!

IMPORTANT IMPORTANT! (Information in English in next post.)

Nytt av året er overgang til MinIdrett og KlubbAdmin for registrering og oppfølging av medlemmer! Alle som vil anvende seg av MSI sin tilbud; Treningsrommet, futsal og/eller volleyball må registrere bruker.

Dette som følge av lovendringer hos NIF som vi er underlagt og nødt til å forholde oss til. Derfor må samtlige som skal benytte seg av MSI sine tilbud ha, eller lage, en MinIdrett-bruker og bli medlem av Molde Studentenes Idrettslag gjennom NIF sitt system. Nytt er at betaling heretter kommer til å foregå via MinIdrett. Enten på nettsiden eller faktura på mail, det bestemmer dere selv.

Fremgangsmåte for dere som ikke har betalt medlemskap pr. 2020: (OBS! De av dere som allerede har overført eller vippset må lese lenger ned):

Klikk dere inn her: https://medlemskap.nif.no, søk opp Molde Studentenes Idrettslag, og trykk “bli medlem” og følg anvisningene videre.

Dersom du ikke har benyttet deg av MinIdrett før så velger du “Ny bruker”, det er gjort på 1-2-3. Dersom du har anvendt MinIdrett tidligere logger du bare inn med denne.

Viktig: For tilgang til treningsrommet må du huske å huke av på “Trening i helestudio” (skrivefeilen er utenfor vårt område å rette opp i) når du er kommet så lang som å velge aktivitet. Dersom du kun ønsker å være medlem av MSI for futsal og volleyball sin skyld huker du av på “Studentidrett”.

Deretter betaler du for medlemskap for inneværende semester og evt. treningsrom hvis du ønsker det. I fremtiden vil dere få mail for avgifter pr. semester, helt til dere selv velger å melde dere ut igjen.

For dere som allerede har betalt:

IKKE bruk linken over, men denne: https://minidrett.nif.no/, logg inn eller lag bruker og søk opp Molde Studentenes Idrettslag under “Medlemskap” og “Finn ny klubb” når du er logget inn. Huk av for “Trening i helestudio” for treningsrom, og/eller “studentidrett” for futsal/volleyball. Når søknaden sendes inn sjekkes dette mot deres betaling og godkjennes deretter.

Litt avhengig av pågang vil det ta 1-3 arbeidsdager å få tilgang til treningsrommet etter godkjent betaling. Til å begynne med setter vi pris på at spørsmål og henvendelser tas i kommentarfeltet på denne posten, da kanskje fler lurer på det samme. Husk! Ikke oppgi sensitiv informasjon i kommentarfeltet.

Priser:

150, - for medlemskap i MSI pr. semester; gir dette tilgang til futsal og volleyball.

300, - for tilgang til treningsrommet. Dette kommer i tillegg til påkrevd medlemskontingent, totalt 450, - pr. semester for treningsrommet.

______________________

IMPORTANT IMPORTANT!

VIKTIG VIKTIG! (Norsk i forrige post)

New of the year is the transition to MinIdrett and KlubbAdmin for registration and follow-up of members! Anyone who wants to take advantage of MSI's activities; The gym, futsal and / or volleyball must register as a user.

This is due to NIF's legislative changes which we are subjected to and have to follow. Therefore, everyone who wants to participate in MSI must have, or create, a MinIdrett user and become a member of the Molde Students' Sports Team through NIF's system. New is that payment will now be done via MinIdrett. Either on the website, or invoice by mail.

Procedure for those who have NOT paid membership per. 2020: (NOTE! Those of you who have already transferred money should read further down and use the other link):

  • Click here: https://medlemskap.nif.no, search for “Molde Studentenes Idrettslag” and press "Bli medlem" and follow the instructions further.
  • If you have not used MinIdrett before then you select "Ny bruker", registering is done in 1-2-3. If you have used MinIdrett previously, you just log in with your previous account.
  • Important: For access to the Gym, be sure to check the box “Trening in helestudio”. If you only want to be a member of MSI for futsal and volleyball, tick "Studentidrett".
  • Then you pay for the membership for the current semester which grants access to futsal and volleyball, the Gym is optional. In the future, you will receive invoice per. semester, until you choose to unsubscribe as a member.

For those who have already paid:

Do NOT use the link above, but this: https://minidrett.nif.no/, login or create user and search Molde Studentenes Idrettslag under "Membership" and "Find new club" when logged in. Tick off for "Fitness in the gym" for gym, and / or "student sports" for futsal / volleyball. When the application is submitted, we will check it against your payment before approving access to the Gym. Remember: We will not grant access to the Gym before you’ve registered properly as a member, as just a payment is not a complete registration.

We reckon it will take 1-3 working days to gain access to the gym after approved payment and registration. Please direct all questions and problems in the comment section of this post, as there might be others wondering about the same things. Remember! Do not leave sensitive information in the comment section.

Prices:

150,- for membership in MSI pr. semester, this grants access to futsal and volleyball

300,- for access to the Gym. This is in addition to the required membership fee, so in total 450,- pr. semester.

Treningstider

Hver uke er det volleyball og futsal for alle medlemmer i MSI.

Aktivitet Tid Sted
Futsal
Mandag 21.00-22.30
Træffhuset - Molde Arena
Volleyball
Onsdag 21:00-22:30
Træffhuset - RekneshallenMoldestudentenes Fotballklubb

MSI har eget dame- og herrelag i fotball, Moldestudentenes fotballklubb. For mer informasjon, besøk vår Facebook-side.

Verv i MSI


Leder
Skal drive MSI på en forsvarlig måte. Leder skal ha kontroll over de ulike aktivitetene, og at de drives på en god måte, samt og fordele oppgavene som er i MSI. Leder hjelper også til med det jeg kan i MSIL dersom det trengs. Leder har ansvar for å kalle inn til møter i styret for MSI.

Nestleder
Deltar på alle styremøter og hjelper til der det trengs. Er med på alle arrangementer, og er stedfortreder for leder.

Treningsromansvarlig
Ansvar for treningsrommet på skolen. Det er viktig å holde orden i treningsrommet slik at det skal være en god opplevelse å trene i vårt treningsrom. Ellers deltar treningsromansvarlig på andre aktiviteter i MSI og hjelper til der det trengs.

Økonomiansvarlig
Ansvar for MSIs økonomi og at MSI har en forsvarlig drift økonomisk. Økonomiansvarlig setter opp budsjett.

Futsalansvarlig
Har ansvaret for å drive futsaltreningene. Ansvarlig for å ta med utstyr til treningene, deler inn i lag og setter i gang treningen.

Leder for fotballlaget
Har ansvar for alt som vedrører fotballagene: Sette opp treningstider, sørge for baneleie, setter opp kontrakter og skaffer sponsorer.

Vil du starte en gruppe i MSI?

Er det noe du savner – håndball, basketball, langrenn eller noe helt annet? Ta kontakt med oss om du har gode ideer til nye typer aktiviteter eller treningsgrupper!

Send gjerne en e-post til msi@himolde.no.

Andre henvendelser du lurer på, kan du også kontakte oss på Facebook.