Tillitsvalgt

  Publisert:

  Studenttillitsvalgte skal ha mulighet til å melde inn saker. Medstudenter kan melde inn saker til studenttillitsvalgte eller direkte til studieleder. Innkalling og saksliste skal legges ut tilgjengelig for alle studenter på studiet. Tillitsvalgte bør diskutere sakene med medstudenter før møtet i kvalitetsteamet.

  Hva forventes av en tillitsvalgt?

  • Snakk med studentene i klassen, hva er de opptatt av?
  • Ta opp saker og informere din klasse
  • Snakke på vegne av klassen
  • Følg opp arbeid med utdanningskvalitet, be om resultater og møter, informere klassen.
  • Bidra til et godt sosialt miljø
  • Tillitsvalgt i klassen er medlem av Studentrådet (på instituttnivå)
  • Vær saklig

  Klassens kontakt overfor:

  Type saker:

  • Spesifikke for sitt studium
  • Faglig
  • F.eks. timeplaner, pensum, forelesere, utdanningskvalitet, læringsmiljø

  Alle studier ved HiMolde skal ha et kvalitetsteam. Normalt skal bachelorstudier og masterstudier ha egne kvalitetsteam. Avdelingen bestemmer hvilke studier som skal ha felles kvalitetsteam.

  Avdelingen bestemmer hvilke fagansatte som deltar i kvalitetsteamene sammen med studieleder. Det bør være minst en fagansatt i tillegg til studieleder. Studentene bør ikke være i mindretall på møtene.

  Studieleder bestemmer, i samråd med studenttillitsvalgte antall møter og møtetidspunkt. Det skal minimum holdes to møter per semester. Studenttillitsvalgte kan be om at det må holdes møte i kvalitetsteamet.

  Kvalitetsteamene skal behandle saker som omhandler:

  • Undervisningsopplegg og pedagogiske spørsmål
  • Studie- og læringsmiljø
  • Resultat fra Studiebarometeret og forslag til tiltak
  • Evaluering av emner, praksis og studium – forslag til tiltak
  • Planlagte endringer i studium og emner

  Studieleder bør aktivt involvere studentene og be om innspill til saker som tas opp.

  Saker som omhandler enkeltpersoner (faglærer, studenter) skal ikke tas opp i kvalitetsteamet. Slike saker skal håndteres med faglærer, studieleder eller dekan, eller meldes inn på Si fra.

  Studenttillitsvalgte bør oppfordres til å delta på kurs for tillitsvalgte.

  Verktøykasse for klassetillitsvalgte

  1. I løpet av de første ukene på høstsemesteret skal alle klasser på HiMolde velge sin(e) klassetillitvalgt(e) og vara(er). Disse studentene skal representere sin klasse for ett studieår. Som klassetillitsvalgt skal du være stemmen til din klasse og representere dem i møter med emneansvarlige og i Studentrådet. Som klassetillitsvalgt blir du automatisk en representant i studentrådet på ditt institutt.

   Din klasse har krav på en time i måneden for å diskutere fellessaker. Som tillitsvalgt er det du som har ansvaret for og organiserer timen. I lenken finner du hjelp til hvordan du på best mulig måte kan gjennomføre klassens time.

   Målet med klassens time er at du som tillitsvalgt kan informere dine medstudenter om saker på HiMolde, og at klassen skal kunne diskutere de sakene som er aktuelle. Hvis du eller klassen ikke ønsker at faglærer skal være tilstede under klassens time, kan du kreve at de går.
  2. Hvert institutt har et Studentråd der alle tillitsvalgte på instituttet har plass. I disse møtene tar man opp saker som man mener gjelder flere av studentene på instituttet. Man kan også diskutere saker som har blitt tatt opp i egne klasser. Studentrådet kan ta med aktuelle saker videre til Studentenes Fakultetsråd (SFR). Ingen saker er feil å ta opp! Ca. en gang i måneden skal du som tillitsvalgt få en innkalling til studentrådsmøte. Det er studentrådsstyrene som kaller inn til disse møtene og skriver sakspapirene. Hvis du har en sak du ønsker å ta opp på møtet er det lurt å sende den inn skriftlig, slik at de kommer med i sakspapirene.
  3. Som student har du rett til og ansvar for å engasjere deg i arbeidet med forbedring av utdanningen og undervisningen. Som klassetillitsvalgt skal du være en pådrivere for å heve kvaliteten på studiet ditt. OsloMet arbeider aktivt med å forbedringer og dette gjøres ved hjelp av studentene i form av evalueringer av emner og årlige studentundersøkelser. Som klassetillitsvalgt er det viktig at du informerer din klasse og oppfordrer dem til å gjennomføre de ulike studentundersøkelsene, som Studiebarometeret, og svarer på emneevalueringer.
  4. Er det noen i din klasse som ønsker å klage på noe relatert til studie eller studiemiljøet? På OsloMet anbefaler vi at dere prøver å løse problemet på lavest mulig nivå for å få en ryddig prosess. Du kan enten klage direkte til personen det gjelder eller du kan ta det gjennom Si ifra! siden. Les mer om prosess og Si ifra! her.