Molde Kristiansund

Studenttinget

Studenttinget ved Høgskolen i Molde er en målstyrt og partipolitisk uavhengig interesseorganisasjon for studentene ved Høgskolen i Molde.
Sist oppdatert 17. november 2021 kl.10:09

Om Studenttinget

Studenttinget er bygd opp av demokratisk valgte studenter fra hver avdeling som sammen drøfter og behandler saker som angår studentmassen. Studenttinget oppnevner studentrepresentanter til flere av høgskolens råd, nemder og utvalg. Studenttinget representerer også HiMoldes studenter på den nasjonale studentpolitiske arenaen.

Forsamlingen
Hver av de tre avdelingene, Avdeling for logistikk, Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap har representanter i forsamlingen Studenttinget. Disse har stemmerett og talerett i saker.

Forsamlingen består av studentrepresentanter fra avdelingene etter følgende fordelingsnøkkel: En representant pr. påbegynte 150 studenter (alle som har betalt semesteravgift og er stemmeberettigede).

Det er 8 representater fra helse og sosialfag, 6 representanter fra økonomi og samfunnsvitenskap og 7 representanter fra logistikk.

Styret
Styret består av leder, nestleder, økonomiansvarlig, fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig. Disse står for driften av Studenttinget. Disse har ikke stemmerett, men står for forberedelse og utøvelse av saker.

Kontrollkomite
Det sitter to representanter fra Studenttinget i Kontrollkomiteen som passer på at alt gjøres etter reglene i Studenttinget.

Hvem kan bli med i Studenttinget?
Alle studenter ved Høgskolen i Molde kan velges inn til posisjoner i styret, kontrollkomiteen og forsamlingen.

Styret 2021/2022

 • Leder: Zeehra Al-Shamarti
 • Nestleder: Dilan Acar
 • Økonomiansvarlig: Karthick Sinnathamby
 • Fagpolitisk ansvarlig: Reem Abu Amra
 • Informasjonsansvarlig: Emma Tillmann Haugland

Styret for studieåret 2021/2022 tiltrer 1. august.

Valgkomite 2021/2022

 • Ingvild Aase
 • Silje Vedvik
 • Øyvind A. Ordemann

Studenttinget 2021/2022

Fra Avdeling for Logistikk:

 • Michael Henrik Tennebekk
 • Emilie Grimnes
 • Amir Zojaji
 • Andreas Ringstad
 • Linnéa Listrøm
 • Anne Mali Tranvik
 • Jon Wergeland Brekke Fermann

Fra Avdeling for økonomi- og samfunnsvitenskap:

 • Silje Vedvik
 • Øyvind Alexander Ordemann
 • Ingvild Aase

Fra Avdeling for helse- sosialfag:

 • Live Hauso Øie
 • Vegard Røen

Koronasituasjonen og forlengelse av styrets periode

Koronasituasjonen medførte at Studenttinget ved Høgskolen i Molde ikke har fikk avholdt ordinære valg iht. vedtektene i 2020. Perioden for det sittende styret blir derfor forlenget frem til det er mulig å avholde et nytt valg. I denne perioden blir styret selvsupplerende, det vil si at det sittende styret utpeker nye ekstraordinære styremedlemmer for å erstatte de som er avgått, har trukket seg, eller som ikke lengre er studenter ved HiMolde.

På styremøte 4. desember ble to medlemmer supplert, Niklas Sevland og Maren Eline Høibråten, for å erstatte de to trakk seg. Siden leder Markus Lilleheil trakk seg fra sitt verv, ble ny leder for Studenttinget ble også utpekt, det ble Øyvind A. K. Ordemann.

Oppgavene til det ekstraordinære styret blir først og fremst å jobbe for å få gjennomført et ordinært valg ila våren 2021, forestå forefallende arbeid som betaling av regninger og utnevnelse av representanter til forskjellige råd, utvalg og nemder ved HiMolde, som Høgskolens klagenemnd. Større beslutninger og saker utsettes til et nytt ting er valgt.

Det ble avholdt valg i mai og Studentinget for perioden 2021/2022 ble valgt. Det ble også valgt ny leder, nestleder og økonomiansvarlig. De to andre vervene fagpolitisk ansvarlig og informasjonsansvarlig blir valgt til høsten. Studenttinget for perioden 2021/2022 tiltrer 1. august 2021.