Molde Kristiansund

HiMoldes råd, utvalg og nemder trenger studentrepresentanter

Vil du være med og påvirke?
Sist oppdatert 26. januar 2021 kl.5.25

På grunn av koronasituasjonen står flere at Høgskolen i Molde sine utvalg, råd og nemder uten studentrepresentanter. Vi jobber nå med å få inn studentrepresentanter. Er du interessert?

Meld din interesse på tinget@himolde.no

Det trengs studentrepresentanter til følgende:

  • Avdelingsstyret for logistikk – to studentrepresentanter og to vararepresentanter
  • Avdelingsstyret for helse og sosialfag - to studentrepresentanter og to vararepresentanter
  • Avdelingsstyret for økonomi og samfunnsvitenskap – to vararepresentanter
  • Studieutvalget – en studentrepresentant Mer om Studieutvalget
  • Likestillingsutvalget – to studentrepresentanter
  • Skikkethetsnemd – to studentrepresentanter
  • Tilsettingsutvalget – en studentrepresentant

Bakgrunn

Høgskolen i Molde har delt ledelse, med en valgt rektor og tilsatt høgskoledirektør. Den faglige virksomheten er organisert i tre ulike avdelinger, ledet av en dekan som er avdelingens faglige og administrative leder. Hver fagavdeling har sitt eget avdelingsstyre. I disse styrene sitter det studentrepresentanter.

Høgskolestyret er det øverste organet ved høgskolen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonen drives effektivt, i samsvar med gjeldende bestemmelser og mål fastsatt av overordnet myndighet.

Høgskolestyret har delegert oppgaver og beslutningsmyndighet til en rekke råd, nemnder og utvalg ved høgskolen. Alle organ som har beslutningsmyndighet skal det være studenter representert.

Det er i disse forskjellige utvalgene det nå trengs studentrepresentanter. Du har altså mulighet til å være med å påvirke. Dette er også en flott mulighet til å lære mer om høgskolen og måten høgskolen fungerer på. Noe som er veldig nyttig i et seinere arbeidsliv.

Som studentrepresentant deltar du på møter i det utvalget, rådet eller nemnden du er representant i. Det er ulik møtefrekvens på de ulike rådene, utvalgene og nemdeme, men de fleste ligger på ca. en gang i måneden ikke mer. I noen nemnder er det kun møter dersom det er kommet inn saker - f.eks skikkethetsnemnda. Det er forventet at du leser gjennom sakspapirer i forkant av møtene. Noen av sakene er vedtakssaker, altså hvor en beslutning skal tas, andre kan være til orientering, og noen skal kun diskuteres.

Spørsmål?

Ta gjerne kontakt med organisasjonskonsulent for Studenttinget Sigrid Haugros på sigrid.haugros@simolde.no.